Image ImageImage

  Gminę Szydłów zalicza się do obszarów rolniczych o przewadze średnich warunków przyrodniczo – glebowych oraz nieco korzystniejszych niż przeciętnie w województwie strukturze agrarnej. Cechą wyróżniającą gminę na tle regionu jest dość znaczne, wewnętrzne zróżnicowanie warunków glebowych, stosunkowo niski udział użytków zielonych (13,2% UR), oraz dynamicznie rosnący areał sadów (wg. danych z PSR 2002 – 9,6% UR).
    W gminie swoją działalność prowadzi 1117 gospodarstw rolnych, średnia ich wielkość kształtuje się na poziomie 6,3 ha. Przeważają gleby IV klasy bonitacji a produkcja rolna to głównie zboża i ziemniaki. Na obszarze gminy a szczególnie w sołectwie Szydłów bardzo duże znaczenie odgrywa sadownictwo, głównie śliwkowe. Struktura powierzchniowa gospodarstw przedstawia się następująco:

- od 1-2 ha – 101
 od 2-5 ha – 337
 od 5-7 ha – 286
 od 7-10 ha – 254
 od 10-15 ha – 111
 powyżej 15 ha – 28

      W rejonie wsi Osówka i Korytnica rozwinęła się tradycyjna uprawa truskawki – powierzchnia plantacji to 35 ha , a w Solcu, Wolicy, Szydłowie i częściowo w innych wsiach uprawiane są warzywa w tunelach foliowych (pomidory, ogórki), co stanowi niekiedy bardzo istotne źródło dochodu dla rodzin zajmujących się tą produkcją. Tradycyjna produkcja rolnicza jak: zboża, ziemniaki, żywiec wieprzowy i wołowy oraz mleko nie ma charakteru masowego, prowadzona jest na potrzeby obrotu targowiskowego oraz w handlu – głównie żywcem z agentami właścicieli ubojni a także na użytek własny i najbliższej rodziny. Wśród upraw w Kotuszowie dominują zboża (pszenica, jęczmień), ziemniaki i buraki.
     W roku 2002 rozpoczęto uprawę szparagów na powierzchni 10 ha z perspektywą podwojenia powierzchni uprawy i założenia grupy producenckiej. Pola uprawne rozciągają się na ogół w kierunku południowym, zachodnim i północno zachodnim od granic miejscowości. Na wschód od zabudowań położone są łąki i pastwiska. Mniejsze pola uprawne i pastwiska znajdują się również za rzeką. Rolnicy indywidualni zajmują się też hodowlą bydła (w miejscowości istnieje punkt skupu mleka)i trzody chlewnej. W zachodniej części miejscowości (droga w kierunku Szydłowa) można ponadto spotkać sady owocowe (jabłko, śliwa). 

Struktura produkcji rolnej w gminie Szydłów

 Image Image

 Image Image


     Brak jest dokładnych danych nt. jakości gleb w rejonie Kotuszowa. Na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Staszowie można stwierdzić, że cały powiat charakteryzuje się średnią jakością gleb nie tylko w skali wojewódzkiej ale i krajowej. Średni wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi, bowiem 61,2 pkt. (w skali 120 punktowej), podczas, gdy w regionie wynosi on 70,4 pkt, zaś w kraju - 66,6 pkt.
    W gminie Szydłów jakość gleb w punktach wynosi 43,3 - zaś dla całego kraju 59,5. Gleby klas chronionych prawnie o najwyższej przydatności rolniczej tj. kl. I do IVa stanowią w powiecie 36,2% ogółu gruntów rolnych i sadów, podczas gdy w województwie 51,7% a w kraju 51,1%.

 
Udział klas bonitacyjnych w ogólnym areale gruntów ornych i sadów kształtuje się następująco:


Klasy gleb w powiecie staszowskim

    Znaczną część gleb ziemi staszowskiej stanowią piaski. Zalegają one głównie w dorzeczu rzeki Czarnej i Wschodniej. Około 20% przypada na gleby średniourodzajne, pozostałe to gleby bagienne i mułowo-bagienne. Najwięcej jest tu gleb klasy IV i V.

Źródła:
1. Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 – 2015
2. Program ochrony środowiska powiatu staszowskiego
3. Informacje własne

 

ImageImage

ImageImage

ImageImage

ImageImage