Pomniki przyrody

Pierwszym z nich są występujące na powierzchni łupki dolnokambryjskie liczące około 540 milionów lat, które są jednymi z najstarszych skał w Górach Świętokrzyskich. Bezpośrednio na tych skałach leżą wapienie mioceńskie - osadzone kilkanaście...

Klimat

Według rejonizacji Romera rejon Kotuszowa należy do obszaru występowania klimatów wyżyn środkowych. Na badanym obszarze średnia roczna suma opadów z wielolecia wynosi 590 mm, a średnia roczna temperatura mieści ...

Stan czystości powietrza

Najbliższe niewielkie emitory zanieczyszczeń do powietrza zlokalizowane są w większych miejscowościach: Raków (8 km), Szydłów (5 km), Kurozwęki (3 km), Staszów (8 km). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w tym rejonie jest elektrownia im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu oddalonym o kilkadziesiąt km....

Fauna i Flora

Świat ssaków w okolicach Kotuszowa reprezentowany jest przez zające (lepus europaeus), wiewiórki (sciurus vulgaris), najmniejszego przedstawiciela zwierzyny płowej – sarnę (caproleus caproleus) i różne gatunki....

Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe: Stan czystości wód rzeki Czarnej Staszowskiej i Zbiornika "Chańcza" bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach monitoringu środowiska. Ostatnie badania wykonane były w roku 2006. Dla określenia czystości wód Czarnej na odcinku przepływającym przez Kotuszów służą wyniki analiz z punktu kontrolno-pomiarowego zlokalizowanego ok. 2 km powyżej Kotuszowa (most w Korytnicy na 34,5 km).......

Wody podziemne

Pod względem geograficznym Kotuszów leży na obszarze mezoregionu: Pogórze Szydłowskie. Geologicznie obszar miejscowości zlokalizowany jest w granicy trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Trzon paleozoiczny jest zbudowany głównie z ......

Budowa geologiczna i złoża mineralne

Gmina Szydłów położona jest na kontakcie trzech jednostek geologicznych: południowo –wschodniej części Antyklinorium Świętokrzyskiego, południowo – wschodniej części Niecki Nidziańskiej oraz .....

Gospodarka wodno-ściekowa

Kotuszów jest zaopatrywany w wodę z ujęcia zlokalizowanego w położonej od 2 km na północ miejscowości Korytnica. Wodociąg publiczny Korytnica oddany do użytku ....

Gospodarka odpadami

W Kotuszowie wytwarzane są jedynie odpady komunalne (brak przemysłu). W celu uporządkowania gospodarki odpadami w rejonie...

Chmielnicko- Szydłowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Rejon Kotuszowa znajduje się w granicach Chmielnicko - Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Ch-SzOChK) położony jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego, łączy się od zachodu z Włoszczowsko-Jędrzejowskim.........