Szydłów przez stulecia. Monografia Gminy Szydłów pod redakcją Cezarego Jastrzębskiego. Szydłów 2011 Redakcja dr Cezary Jastrzębski

Recenzent Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban

Skład i łamanie Piotr Walczak

Wydawca: Gmina Szydłów

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

 

 

Folder o miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Grabki Duże.

W 16-stronnicowej broszurze zawarto informacje o historii poszczególnych miejscowości oraz o lokalnych atrakcjach turystycznych. Folder powstał w ramach projektu realizowanego przez Gminę Szydłów pn. Oznakowanie i promocja atrakcji turystycznych Kotuszowa, Korytnicy i Grabek

Wydawca: Gmina Szydłów, 2011

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

 

 

Mariusz Bobula  „Niepokonani”

II wojna światowa czyli zderzenie totalitaryzmów

Wydawca: Gmina Szydłów

Data wydania: 2004

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów

 

 

Małopolska droga św. Jakuba. Od Sandomierza do Krakowa. Rewasz Autor: Łygas Marek Grdeń Wiesław Winiarski Mieczysław

Data wydania: 2010

Ilość stron: 176

Nr wydania: I

Format / mm: 120 x 165

Rodzaj oprawy: twarda

Mapy, ilość: 21

Zdjęcia, ilość: 111

 

 

Kolberg, Oskar. Lud : jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka, tańce. Serya 18, Kieleckie. Cz. 1 / przedstawił Oskar Kolberg. – Kraków, 1885. – S. 71-79 : Wesele. II : od Kurozwęk, Szydłowa (Potok, Kotuszów, Jesień)

Wyd. 1885 rok.

 

 

Z dziejów ruchu ludowego na Kielecczyźnie : materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w Kielcach dnia 21-22 stycznia 1967 roku na 70-lecie powstania ruchu ludowego w Polsce / podred. Stanisława Lato. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. – 365, [1] s. Wzmianki o miejscowościach położonych w gminie Szydłów (Korytnica, Kotuszów, Mokre, Szydłów).

 

 

Podział administracyjny (stan na dzień31 stycznia 1979 r.) : do użytku służbowego / Urząd Wojewódzki w Kielcach. Biuro Organizacyjno-Prawne i Kadr. – Kielce : UW, 1979. – 63 s., mapy Wzmianki o gminie Szydłów; m.in. wymienione są na s.13 miejscowości wchodzące  w skład gminy: Brzeziny, Gacki, Grabki Duże, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Potok, Potok Rządowy, Rudki, Solec Stary, Szydłów, Wola Żyzna, Wolica i Wymysłów oraz ilość sołectw

 

 

Gmitruk, Janusz. Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 1939-1945 / [przygot. w Zakładzie Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL [Naczelnym Komitecie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego]. – Warszawa :

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980. – 382, [2] s.[12] k. tabl. : il., mapa, portr.

Wzmianki o miejscowościach w gminie Szydłów (Korytnica, Kotuszów, Mokre, Szydłów).

 

 

Grzywna, Józef. Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” w województwie kieleckim w latach 1928-1931. – Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984. – 183 s., [16] s. faks. – Bibliogr. s. 162-169. – Indeksy Wzmianki o miejscowościach w gminie Szydłów (Brzeziny, Grabki Duże, Kotuszów, Potok, Szydłów).

 

 

Gmitruk, Janusz. Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 1939-1945. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 382, [2] s., [24] s. tabl. : fot., mapa, portr. Wzmianki o miejscowościach w gminie Szydłów (Korytnica, Kotuszów, Mokre, Szydłów).

 

 

Sitowska, Dorota: Jak doszło do powodzi. – Il. // Powiat Staszow. – 2001, nr 4, s. 4-5 Wzmianka o ewakuacji mieszkańców wsi Kotuszów i Korytnica podczas powodzi.

 

 

Długosz , Jan. Joanis Długosz senioris Canonie i cracoviensis Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensic nunc primum e codice autographo editus. T. 2, Ecclesiae parachiales. – Cracoviae, 1864. – S. 387 : Kothuszow

 

 

B.Ch. Kotuszów // W: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 4 / pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego. – Warszawa, 1883. – S. 500 Opisana na s. 500 pod poz. 2.

 

 

Wiśniewski, Jan. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem. – Marjówka, 1929. – S. 118-124 :Kotuszów

 

 

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 3, Województwo kieleckie. Z. 1, Powiat buski / pod red. Jerzego Z. Łozińskiego, Barbary Wolff. –

Warszawa, 1958. – S. 26-27 : Kotuszów

 

 

Kamińska, Maria. Nazwy miejscowe dawnego województwa sandomierskiego. Cz. 1. – Wrocław ; Warszawa [i in.], 1964. – (Prace Onomastyczne ; 6). – S. 100 : Kotuszów

 

 

 

Wiśniowski, Eugeniusz. Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu : studium geograficzno-historyczne. – Warszawa : PWN, 1965. – 179, [4] s., [3] k. złoż. map, XVI k. fot.

 

 

Gromniak, Jan. Hydrologia okolic Kurozwęki – Kotuszów. 1984, 65 s., 6 tabl., 4 rys., 22 fot., bibliogr. Praca magisterska (1984). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Geografia. Promotor prof. dr hab. Henryk Jurkiewicz

 

 

Kopertowska, Danuta. Nazwy miejscowe województwa kieleckiego : nazwy miast i wsi, nazwy części miast i wsi oraz nazwy alei, placów, ulic i osiedli mieszkaniowych. – Warszawa ; Kraków, 1984. – S. 188 : Kotuszów

 

 

Wachowicz, Barbara: Cudzoziemcy spod Stopnicy. – (Ogród młodości) //

Przemiany. – 1984, nr 2, s. 26-28 Dot. osób m.in. z Kotuszowa, z którymi przyjaźnił się Stefan Żeromski

 

 

Kaczanowski, Longin. Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim : 1939-1945 / Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki. – Kielce, 1989. – S. 163 : Kotuszów gm. Szydłów Mogiły ofiar egzekucji 1943 r.

 

 

Rosiński, Piotr. Zabytkowe organy w województwie kieleckim. – Warszawa ; Kraków, 1992. – S. 150-153 : Kotuszów : il

 

 

Fijałkowski, J.: Zwęki – znaczy głosy = poz. 218

Budowa geologiczna m.in. Kotuszowa.

 

 

Małecki, Zygmunt: Szkolnictwo elementarne... = poz. 236 Wzmianka o szkole elementarnej w Kotuszowie (data założenia szkoły, liczba uczniów, nauczyciel).

 

 

Myjak, Józef. Staszów i okolice : (przewodnik turystyczny). – Staszów, 1998. – S. 60-62 : Kotuszów

 

 

Wiśniewski, Jan. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem. – Kielce, 2000. – S. 118-124 : Kotuszów

 

 

Krakowiak, Beata. Góry Świętokrzyskie oraz Sandomierz / Beata Krakowiak, Marek Skrzypczyński, Bogdan Włodarczyk. – Bielsko-Biała, 2001 . – S. 223 : Kotuszów

 

 

Stupnicka, Ewa. Poznajemy Góry Świętokrzyskie : wycieczki geologiczne / Ewa Stupnicka, Marzena Stempień -Sałek. – Warszawa, 2001. – S. 169-170 : Kotuszów

 

 

Faryna-paszkiewicz, Hanna. Atlas zabytków architektury w Polsce / Hanna Faryna-Paszkiewicz, Małgorzata Omilanowska, Robert Pasieczny ; ze zdjęciami Piotra Jamskiego i Macieja Czaplickiego. – Warszawa, 2003. – S. 463 : Kotuszów

Mirowski, Roman. Świętokrzyski album. Cz. 4. – Kielce, 2003. – S. 68-69 : Kotuszów – Kościół parafialny Kościół św. Jakuba Starszego Apostoła

 

 

Turystyczne atrakcje gminy Szydłów / oprac. Piotr Walczak. – Szydłów ; Kielce, 2005. – S. 21 : Kotuszów Tytuł odm. Szydłów : turystyczne atrakcje gminy

 

 

Góry Świętokrzyskie. – Bielsko-Biała, 2006. – S. 116-117 : Kotuszów

 

 

Katarzyna Czyż, Iwona Kornacka Gmina Szydłów w publikacjach. Bibliografia.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Kielce 2007